Zachęcamy do pobierania od nas ofert oraz FV Proforma

niezbędnych jako załączniki do wniosków.

W tym roku po raz pierwszy, można będzie składać wnioski przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW), bez wychodzenia z domu.   

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy mogą korzystać także z innych form pomocy w zakresie złożenia wniosku:

  • kreator ułatwiający aplikowanie o środki,
  • infolinia,
  • mobilny asystent osoby niepełnosprawnej
  • pracownik PFRON w punktach informacyjnych SOW, zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach PFRON.”
  • w lokalnych ośrodkach MOPS (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) lub PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie).

Dofinansowanie z programu “Aktywny Samorząd”

Zachęcamy do skorzystania z możliwości dofinansowania ze środków PFRON. Dofinansowanie na pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu otrzymać można w ramach programu Aktywny Samorząd. Środki realizowane są na zadanie z modułu I – ego (obszar A, zadanie 1 i 4).

Kwota dofinansowania w roku 2020 to do 10.000,00 zł.

W bieżącym roku już od 1 marca, można składać wniosek o dofinansowanie.

WNIOSKI DOTYCZĄCE PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD Z MODUŁU I, W ROKU 2020, PRZYJMOWANE BĘDĄ od 01.03.2020 r. do 30.08.2020 r.

Dofinansowanie z programu “Likwidacja barier technicznych”

Znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 r. ż.
Potrzeby wynikające z niepełnosprawności, które mogą być zrealizowane dzięki dofinansowaniu, a przedmiot wniosku umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi Osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontakty z otoczeniem.
Warunek wykluczający uczestnictwo:
Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli osoba ubiegająca się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub była, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy.

Jak często można uzyskać pomoc?
Dofinansowanie na likwidację barier technicznych może być udzielone raz na trzy lata.

Pamiętaj, że możesz skorzystać z różnych form pomocy jednocześnie.

Wsparcie polega na dofinansowaniu likwidacji barier technicznych uniemożliwiających Osobom Niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie. Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania przedmiotów lub urządzeń odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności.

PFRON nie zwraca kosztów poniesionych przed zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Wnioski przyjmowane są przez cały rok. Dofinansowania wypłacane są do momentu, do którego PCPR dysponuje środkami finansowymi na ten cel.

Wysokość dofinansowania wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Udział własny Wnioskodawcy: minimum 5% kosztów przedsięwzięcia.

Kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub jego odpowiednik
Kopia orzeczenia o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z wnioskodawcą, w przypadku takich osób
Aktualne zaświadczenie lekarskie wydane przez specjalistę, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności (ważne 3 miesiące)
Udokumentowana podstawa prawna zameldowania w lokalu (własność, umowa najmu)
Zaświadczenie o statusie zawodowym / w przypadku osób bezrobotnych zaświadczenie z Urzędu Pracy
Oferta cenowa dotycząca wnioskowanego przedmiotu dofinansowania (z zakresu barier technicznych) lub faktura pro forma
Kopia decyzji o pobieraniu świadczeń z pomocy społecznej, jeśli takie występują,
Zaświadczenia o dochodach wnioskodawcy i osób wspólnie zamieszkałych,
Zgoda właściciela budynku lub lokalu, jeśli jest wymagana do wykonania zadania,
Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną o posiadaniu wymaganego udziału środków własnych na realizację zadania.

WNIOSKI DOTYCZĄCE PROGRAMU ŁAMANIA BARIER TECHNICZNYCH, W ROKU 2019, PRZYJMOWANE BĘDĄ do końca 2020r.